חוק ‘מוסר תשלומים לספקים’ – לדרוש תשלום בזמן

חוק מוסר תשלומים לספקים אושר במרץ 2017

במטרה להכניס הגינות עסקית בעת ביצוע תשלומים לספקים.

 

 

 

  • החוק נכנס לתוקף במהלך שנת 2017
  • החוק חל על כל גוף לו אנו מעניקים שירותים ובכלל זה -רשות מדינה, משרד ממשלתי, רשות מקומית,
    גוף מתוקצב ו/או כל עסק המתקשר עם ספק לביצוע עבודה
  • החוק קובע תנאי תשלום שונים בהתאם לזהות הגוף המזמין, כפי שיפורט בהמשך.

 

 

לדידנו הרופאים, בחר המחוקק להחריג, לעת עתה, את מערכת הבריאות הכוללת בתוכה גם את בתי החולים וקופות החולים וזאת במסגרת סעיף 12 ג’ לחוק.

 

יחד עם זאת,
חברות הביטוח מחויבות בחוק זה בכפוף לתנאי החוזה האישי שנחתם עם הרופא המטפל.

 

לנוחיותכם, בחרתי לתמצת את הוראות החוק בטבלה

 

זהות מזמין תנאי תשלום הערות
רשות מדינה או משרד ממשלתי שוטף + 30

גוף מתוקצב- תאגיד שהוקם בחוק או מכוח סמכותו של שר שניתנה בחוק, והוא מוסד של המדינה או שנתקיים בו אחד מאלה:

(א) הממשלה משתתפת בתקציבו, במישרין או בעקיפין;

(ב) חבריו או חברי הנהלתו, כולם או מקצתם, מתמנים בידי הממשלה או בידי שר.

2. חברה ממשלתית.

3. חברה עירונית.

שוטף + 45 ככל שנקבע בחוזה בכתב, באישור המנכ”ל של הגוף המזמין, מועד אחר לתשלום- יהיה הוא הקובע.

במקרה זה נדרש להוכיח כי הדבר נדרש בשל אופייה המיוחד של ההתקשרות, ושאין מדובר במועד בלתי הוגן באופן חריג.

 

רשות מקומית שוטף + 45 אם העסקה ממומנת כולה או חלקה באמצעות מימון חיצוני, רשאית הרשות המקומית לדחות את מועד תשלום החלק היחסי מהתמורה בממומן באמצעות המימון החיצוני עד תום 10 ימים מיום קבלת המימון החיצוני.
עסק שוטף + 45 ככל שנקבע בחוזה בכתב מועד אחר לתשלום-יהיה הוא הקובע. אבל צריך להוכיח במקרה זה כי הדבר נדרש בשל אופייה המיוחד של ההתקשרות, ושאין מדובר במועד בלתי הוגן באופן חריג.

 

 

שימו לב,

 מומלץ שלא לחתום על חוזה התקשרות החורג מתנאי תשלום של שוטף +45.

 

 ככל שלא נחתם חוזה בכתב בין הצדדים תחול ברירת המחדל על פי החוק הינה שוטף + 45.

 

 מומלץ שלא להכניס לחוזה העבודה או לחתום על הזמנת עבודה הפועלת בניגוד לשוטף +45. אלא אם
ניתן להוכיח שהסיבה היא אופייה המיוחד של ההתקשרות, ושלא מדובר במועד בלתי הוגן באפן חריג.

 

 ככל שמזמין מעוניין לשלם בתנאי תשלום שלא בהתאם לחוק-ייחשב הדבר להפרת החוק וכל מה שייכתב
בחוזה הנוגד את החוק לרעת המזמין ייחשב כבטל ותנאי התשלום יהיו בהתאם לחוק.

 

 תמורה שלא שולמה במועד, תשולם לספק בתוספת הפרשי הצמדה וריבית, ובחלוף 30 ימים בתוספת ריבית
פיגורים.

 

 

 

נכתב ע”י רו”ח ארז כהן ממשרד חגואל ושות’
רואי חשבון המתמחים ברפואה עסקית- שירותי ראיית חשבון, ליווי פיננסי ופיתוח עסקי לרופאים

שינוי גודל גופנים